Emisje metanu poza statystykami: Dlaczego niedoszacowane emisje metanu pozostają w interesie rządów i Big Oil?

Niedoszacowane emisje metanu odgrywają istotną rolę w problematyce zmian klimatycznych.

Metan jest potężnym gazem cieplarnianym, który ma około 80 razy większy potencjał do wpływania na ocieplenie klimatu w porównaniu do dwutlenku węgla (CO2) w ciągu pierwszych 20 lat po uwolnieniu do atmosfery.

Emisje metanu są związane z różnymi działalnościami, takimi jak wydobycie i produkcja ropy i gazu, gospodarka odpadami, rolnictwo, hodowla zwierząt, a także naturalne procesy w ekosystemach.

Jednakże, istnieją dowody na to, że oficjalne szacunki emisji metanu mogą być niedoszacowane.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency – IEA) wskazała, że emisje metanu są niedoszacowane o około 70 procent w porównaniu do liczby podawanej przez przemysł paliwowy.

Metan, ten potężny gaz cieplarniany jest uwalniany częściej niż wcześniej zapowiadano. Według Global Methane Tracker 2022 IEA, emisje metanu związane z sektorami ropy naftowej, gazu i węgla zaczęły ponownie rosnąć.

  • Światowe wydobycie węglowodorów na potrzeby działalności człowieka emituje 40% metanu.

Istnieją różne przyczyny takiej niedoszacowanej oceny, w tym niewłaściwe monitorowanie i raportowanie emisji, brak precyzyjnych danych z niektórych sektorów czy też niewystarczająca uwaga poświęcana emisjom metanu w politykach klimatycznych i regulacjach.

Jednak podstawowym problemem niedoszacowania emisji metanu są względy czysto polityczne i społeczne.

 

Lobby naftowe, czyli grupy nacisku działające w interesie przemysłu naftowego, nadal wpływają na procesy legislacyjne i regulacyjne w celu utrzymania swoich interesów i minimalizowania regulacji dotyczących emisji metanu.

Jest to związane z kilkoma czynnikami.

Po pierwsze, przemysł naftowy może lobbować przeciwko rygorystycznym regulacjom dotyczącym emisji metanu, które wymagałyby inwestycji w nowe technologie lub procedury, co mogłoby zwiększyć koszty produkcji. Przemysł naftowy może również wywierać presję na rząd w celu utrzymania opłacalności istniejących pól naftowych i gazowych, nawet jeśli nie są już ekonomicznie opłacalne, aby uniknąć kosztów zamknięcia lub likwidacji.

Po drugie, lobby naftowe mogą korzystać z wpływu politycznego i finansowego w celu osłabienia przepisów dotyczących monitorowania, raportowania i ograniczania emisji metanu. Mogą działać na rzecz obniżenia standardów, zwłaszcza w kwestii kontroli emisji metanu ze starszych infrastruktur naftowych i gazowych, które nie spełniają obecnych norm ekologicznych.

Ponadto, aspekt polityczny może również wpływać na sposób raportowania emisji metanu, zwłaszcza jeśli rząd nie jest zainteresowany ujawnianiem pełnego zakresu problemu ze względów politycznych, handlowych lub innych interesów społecznych.

Niedoszacowane emisje metanu ze względów czysto politycznych i lobby naftowego mają poważne konsekwencje dla środowiska i zdrowia publicznego.

W związku z tym istotne jest, aby procesy legislacyjne i regulacyjne były oparte na najlepszych dostępnych danych naukowych i nie były zakłócone przez interesy polityczne czy lobby naftowe.

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *